Stanovy

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku: Klára pomáhá z.s. (dále jen spolek)
 2. Sídlo spolku je ve městě Brně.
 3. Spolek vznikl v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a je považován za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Spolek je dobrovolnou nestátní, neziskovou a nepolitickou organizací sdružující členy na základě společného zájmu.

Článek II.

Účel a vedlejší hospodářská činnost spolku

 1. Účelem spolku je podporovat osoby pečující a pozůstalé.
 2. Chceme individuálně pomáhat s nastalou životní situací, společně hledat oporu, doprovod a smysl v životním příběhu jednotlivce.
 3. Za tímto účelem vyvíjí organizace zejména tyto aktivity:
  • pomáhat s řešením specifických potřeb pečujícím a pozůstalým terénní službou i službou v kamenných poradnách
  • budovat a poskytovat informační a poradenskou oporu
  • podporovat soudržnost pečujících a pozůstalých
  • podporovat soudržnost rodiny pečující a opečovávané osoby
  • podporovat osoby v nouzi, tzn. v souvislosti se zdravotním postižením či dlouhodobou léčbou
  • podporovat pomáhající pečující profese
  • prosazovat práva pečujících osob ve spolupráci se státní správou a komerčními subjekty
  • podporovat slaďování rodinného a pracovního života pečujících rodin
  • podílet se na vytváření komunitní a mezigenerační spolupráce
  • spolupracovat se ziskovým a neziskovým sektorem
  • účastnit se národních i mezinárodních seminářů, konferencí pro zjištění informací a předávání zkušeností
  • informovat laickou i odbornou veřejnost o problematice pečujících osob a osob pozůstalých
  • vydávat a distribuovat publikace, brožury, letáky a další materiály
  • nabízet možnost vzdělávání / přednášky, semináře, kurzy /
  • organizovat a zapojovat do aktivit organizace a dobrovolníky
 4. Vedlejší činností spolku je hospodářská činnost na základě živnostenského oprávnění, kdy předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek III.

Členství spolku

 1. Členství spolku je dvojí. Výkonné členství a zvláštní členství.
  • Výkonným členem se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, pokud souhlasí se stanovami spolku a s jeho posláním. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. O přijetí výkonného člena rozhoduje, na základě písemné žádosti a doporučení stávajícího člena, představenstvo. Po rozhodnutí představenstva o přijetí osoby za výkonného člena vzniká členství složením členského příspěvku na účet spolku, nebo hotově do pokladny (Výše členského příspěvku je stanovena v interní směrnici).
  • Zvláštní členství je specifikováno interní směrnicí.
 2. Členství zaniká:
  • dobrovolným odchodem člena
  • zánikem spolku či jeho transformací na jiný typ právnické osoby
  • v případě již existujícího členství, zaniká toto nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě
  • úmrtím fyzické osoby
  • vyloučením člena představenstvem pro hrubé porušení stanov nebo zájmů spolku
 3. Návrh na vyloučení pro hrubé porušení stanov nebo zájmů spolku podává písemnou formou kterýkoliv člen spolku předsedovi spolku nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Předseda je povinen neprodleně o návrhu informovat navrhovaného člena. Člen navrhovaný k vyloučení má právo se během 15 dnů před valnou hromadou zúčastnit projednávání svého vyloučení a vyjádřit se k důvodům svého vyloučení.
 4. Každé vyloučení člena musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů představenstva. O vyloučení se rozhoduje v tajném hlasování.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Práva výkonného člena spolku:
  • podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku
  • být informován o činnosti a hospodaření spolku, nahlížet do zápisů z Valných hromad a jednání
   představenstva spolku
  • aktivně se účastnit činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
  • aktivně se podílet na stanovování cílů a forem činnosti spolku
  • být volen do řídících a kontrolních orgánů
  • hlasovat na Valné hromadě
  • užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
 2. Práva zvláštního člena:
  • účastnit se akcí spolku a být o nich pravidelně informován
  • užívat výhod zvláštního členství pokud jsou takové vyhlášeny
  • být informován o činnosti a hospodaření spolku, nahlížet do zápisů z Valných hromad
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
  • osoba se statutem zvláštního členství má právo účastnit se Valné hromady bez práva hlasování
 3. Každý člen spolku je povinen:
  • dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí a usnesení Valné hromady a představenstva
  • platit členské příspěvky, jejichž výše je určena představenstvem, je nutno je uhradit každoročně v termínu vstupu do sdružení
  • hájit zájmy spolku, dbát o jeho dobré jméno a nepodnikat kroky, které jsou v rozporu se zájmy spolku

Článek V.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • Valná hromada (tj. výkonní členové sdružení)
  • Představenstvo
  • Předseda a místopředseda
  • Revizor

Článek VI.

Valná hromada

 1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji výkonní členové spolku.
 2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok předseda spolku. Předseda je povinen svolat VH do 30 dnů od podání žádosti představenstva , revizní komise nebo nejméně jedné třetiny výkonných členů spolku. Nesvolá-li předseda VH v tomto termínu, je oprávněn ji svolat ten, kdo předložil žádost o svolání VH.
 3. Svolání Valné hromady je třeba učinit písemnou formou (elektronickou poštou nebo doporučenou formou dopisu s přílohou plné moci) nejpozději 14 dní předem.
 4. Pozvánka na Valnou hromadu obsahuje termín, místo konání VH, podrobný program VH, kde bude patrné pro nepřítomné členy, o čem se bude hlasovat, tak aby mohli případně odeslat plnou moc se souhlasem k hlasování.
 5. Valná hromada rozhoduje o otázkách týkajících se činnosti a poslání spolku. Zejména však:
  • schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy spolku
  • rozhoduje o zániku spolku, o změnách názvu nebo symboliky spolku
  • volí a odvolává členy představenstva a revizora
  • hodnotí a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, roční účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření spolku a koncepci činnosti spolku
  • každý člen Valné hromady má právo vyjádřit se a předkládat návrhy a podněty k aktivitám a činnosti spolku
 6. Hlasování Valné hromady:
  • Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech výkonných členů
  • každý člen má jeden hlas, hlasy členů jsou rovné
  • v případě, že se ve stanovenou dobu pro konání VH spolku nesejde dostatečný počet členů spolku k tomu, aby byla usnášeníschopná, je stanovena patnácti minutová čekací lhůta. Poté bude VH usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda spolku.
  • o všech usneseních Valné hromady je proveden zápis. Zápisy pořizuje zapisovatel zvolený VH a kontroluje předseda spolku, vlastnoručně podepíše zapisovatel a předseda spolku. V době nepřítomnosti předsedy podepíše jiný člen představenstva. Zápis obsahuje podstatné body jednání i přijatá usnesení. K zápisu musí být pořízena prezenční listina. Nesouhlasí-li člen s některými usneseními, má právo, aby jeho odlišný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijatá usnesení plnit.
  • v mimořádných případech může představenstvo spolku přistoupit ke hlasování o záležitostech spolku korespondenčním způsobem tzv. per rollam (e-mailem). Přitom postupuje tak, že na písemný návrh došlé záporné odpovědi považuje za hlasy „proti“, souhlasné odpovědi považuje za hlasy „pro“, absenci zaznamenává pouze, je-li výslovně uvedena a zbytek do celkového počtu odeslaných dotazů hodnotí jako hlasy „pro“

Článek VII.

Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. Schází se nejméně 4x ročně a svolává ho předseda spolku.
 2. Představenstvo je tříčlenné, volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Povinnosti jednotlivých členů představenstva jsou dány interní směrnicí spolku. Opakovaná volba je možná. Funkční období je tříleté.
 3. Dále představenstvo:
  • zajišťuje dodržování stanov a platných právních předpisů ČR
  • je zodpovědné za hospodaření s prostředky spolku v souladu s platnými právními předpisy
  • zpracovává podklady pro rozhodování Valné hromady a překládá jí výroční zprávu o činnosti spolku, vypracovává rozpočet pro příslušný kalendářní rok
  • ze svých zasedání pořizuje zápis, který obsahuje usnesení. Tento zápis dává k dispozici revizorovi
  • zajišťuje celkový chod spolku
  • navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků výkonných a klubových členů a interní směrnice spolku
  • navrhuje změnu stanov spolku
  • schvaluje zásady hospodaření spolku a znění smluv mezi spolkem a jinými subjekty
  • je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů

Článek VIII.

Předseda a místopředseda spolku

 1. Předseda a místopředseda spolku jsou voleni a odvoláváni představenstvem a jsou voleni z řad členů představenstva na dobu trvání jejich funkčního období.
 2. Předseda a místopředseda spolku jsou statutárním orgánem spolku a jsou oprávněni jednat za spolek vždy společně, s výjimkou právního jednání, jehož předmět nepřesáhne hodnotu 10.000,- Kč, kdy je oprávněn jednat každý z nich samostatně.
 3. Předseda spolku svolává a řídí zasedání Valné hromady a jednání představenstva.

Článek IX.

Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě a je nezávislý na představenstvu spolku, je volen Valnou hromadou na tříleté období.
 2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
 3. Pro zasedání VH vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
 4. Má na vyžádání přístup ke všem dokladům v souvislosti s výkonem své funkce a ostatní orgány spolku jsou povinny s ním spolupracovat a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Článek X.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem nebo transformací na jiný typ právnické osoby, pokud to Valná hromada schválí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě transformace na jiný typ právnické osoby určí představenstvo osoby zakladatelů nové právnické osoby a ti budou mít rozhodovací právo ve schvalování orgánů a jejich členů nového typu právnické osoby.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne představenstvo o způsobu majetkového vypořádání.
 3. Představenstvo určí, jakým způsobem se naloží s majetkem spolku a ustanoví likvidátora.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněno představenstvo.
 3. Lidé, kteří požádají spolek o pomoc a podporu, nejsou povinni stát se členy spolku.
 4. Zaměstnanci spolku nejsou povinni stát se členy spolku.
 5. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí právními předpisy ČR, zejména občanským zákoníkem.

V Brně dne 11.12.2015
Stanovy schváleny včetně změn dne 11.12.2015

Vážení uživatelé,

omlouváme se za dočasné omezení webových stránek. Připravujeme pro vás novou prezentaci.

Děkujeme za pochopení.

Klára pomáhá z.s.