Etický kodex

Preambule

Účelem etického kodexu je podporovat vizi organizace Klára pomáhá z.s., její hlavní cíl – poskytování kvalitních a praktických služeb pro pečující a pozůstalé osoby zvyšující životní úroveň hendikepovaných jednotlivců, pečujících osob a osob pozůstalých.

Cílem etického kodexu je stanovení etických a profesionálních pravidel při činnosti pracovníků společnosti Klára pomáhá z.s. a jejich smluvních partnerů.

Tento etický kodex pokrývá vztahy mezi subjekty v rámci společnosti Klára pomáhá z.s., vztahy mezi těmito subjekty a třetími osobami, se kterými vstupují do styku při své činnosti (např. klienty, orgány veřejné správy a dalšími) na území České republiky a jiných států.

Tento etický kodex určuje společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují poskytovat klientům profesionální a spolehlivé služby.

Tento etický kodex je vždy v souladu s platnými zákony ČR. Pokud je jakékoliv ustanovení tohoto etického kodexu v rozporu s platným zákonem ČR, vyhláškou nebo nařízením, potom je rozhodujícím tento zákon, vyhláška či nařízení.

Porušení pravidel etického kodexu ze strany pracovníků společnosti a jejich smluvních partnerů může vést k ukončení smluvního vztahu se společností Klára pomáhá z.s.

Společnost Klára pomáhá z.s. si vyhrazuje právo tento etický kodex kdykoliv měnit a doplňovat.

Etický kodex

Tolerance
Jednání vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou je založeno na základě úcty, nezaujatosti a tolerantnosti. Poskytujeme rovnocenné služby bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, věk, pohlaví, postižení či rodinný stav.
Zodpovědnost
Chováme se vždy zodpovědně vůči sobě, klientům, ostatním osobám, mezi sebou a společností jako takovou včetně ochrany životního prostředí. Služby poskytujeme vždy v náležité kvalitě, která bude pravidelně vyhodnocována, a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
Poskytujeme služby a podílíme se na poskytování služeb čestným a profesionálním způsoben založeným na nezávislosti, objektivitě a důvěře. Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny informace a materiály o klientech jsou považovány za důvěrné.
Čestnost
Poskytujeme služby a podílíme se na poskytování služeb čestným a profesionálním způsoben založeným na nezávislosti, objektivitě a důvěře. Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny informace a materiály o klientech jsou považovány za důvěrné.
Otevřenost
Jsme otevřeni novým myšlenkám a nápadům, soustavně si prohlubujeme svoji kvalifikaci a neustále sdílíme zkušenosti a znalosti v rámci společnosti i se smluvními partnery. Komunikujeme s médii a oznamovacími prostředky otevřeně a angažovaně s cílem nepoškodit dobrou pověst své profese, služeb i klientů.
Pokora
Vážíme si činností mezi sebou, klientů a ostatních jedinců i subjektů ve společnosti jako takové. Jednáme ochotně, skromně, empaticky a se zájmem o ostatní.

Spravedlnost
Jednáme s klienty, ostatními a mezi sebou vždy spravedlivě.
Nenabízíme a neposkytujeme třetím osobám přímo či nepřímo plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody, a/nebo které by mohlo být považováno za úplatek. Dodržujeme všeobecně závazné právní předpisy, platné pro region jejich působnosti.
Odpovědnost
Upozorňujeme všechny klienty, že informace, rady a doporučení uvedené na webových stránkách, jsou nezávazné a pouze informativní. „Klára pomáhá z.s.“ nemůže garantovat věcnou správnost jejich obsahu. Nezisková organizace „Klára pomáhá z.s.“ neručí žádným způsobem za obsah těchto informací a doporučení, proto nelze na majiteli a provozovateli webových stránek www.klarapomaha.cz vymáhat jakoukoli náhradu za případnou škodu vzniklou v důsledku jednání na základě informací uvedených na jejich nebo odkazovaných webových stránkách.
Mlčenlivost
Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nezisková organizace Klára pomáhá z.s. veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zjišťujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně ke splnění poptávaného účelu. Zaměstnanci neziskové organizace „Klára pomáhá z.s.“ jsou smluvně vázáni zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, se kterými se při své práci seznámí.

Platnost od 1. 7. 2013

Doplněno 22.11.2016

Dagmar Šléglová

předsedkyně organizace

Vážení uživatelé,

omlouváme se za dočasné omezení webových stránek. Připravujeme pro vás novou prezentaci.

Děkujeme za pochopení.

Klára pomáhá z.s.