Etický kodex

Preambule

Účelem etického kodexu je podporovat vizi organizace Klára pomáhá z.s., její hlavní cíl – poskytování kvalitních a praktických služeb pro pečující a pozůstalé osoby zvyšující životní úroveň hendikepovaných jednotlivců, pečujících osob a osob pozůstalých.

Cílem etického kodexu je stanovení etických a profesionálních pravidel při činnosti pracovníků společnosti Klára pomáhá z.s. a jejich smluvních partnerů.

Tento etický kodex pokrývá vztahy mezi subjekty v rámci společnosti Klára pomáhá z.s., vztahy mezi těmito subjekty a třetími osobami, se kterými vstupují do styku při své činnosti (např. klienty, orgány veřejné správy a dalšími) na území České republiky a jiných států.

Tento etický kodex určuje společná pravidla, standardy a postupy, které umožňují poskytovat klientům profesionální a spolehlivé služby.

Tento etický kodex je vždy v souladu s platnými zákony ČR. Pokud je jakékoliv ustanovení tohoto etického kodexu v rozporu s platným zákonem ČR, vyhláškou nebo nařízením, potom je rozhodujícím tento zákon, vyhláška či nařízení.

Porušení pravidel etického kodexu ze strany pracovníků společnosti a jejich smluvních partnerů může vést k ukončení smluvního vztahu se společností Klára pomáhá z.s.

Společnost Klára pomáhá z.s. si vyhrazuje právo tento etický kodex kdykoliv měnit a doplňovat.

Etický kodex

Tolerance
Jednání vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou je založeno na základě úcty, nezaujatosti a tolerantnosti. Poskytujeme rovnocenné služby bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, věk, pohlaví, postižení či rodinný stav.
Zodpovědnost
Chováme se vždy zodpovědně vůči sobě, klientům, ostatním osobám, mezi sebou a společností jako takovou včetně ochrany životního prostředí. Služby poskytujeme vždy v náležité kvalitě, která bude pravidelně vyhodnocována, a podle potřeby budou přijímána vhodná opatření.
Poskytujeme služby a podílíme se na poskytování služeb čestným a profesionálním způsoben založeným na nezávislosti, objektivitě a důvěře. Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny informace a materiály o klientech jsou považovány za důvěrné.
Čestnost
Poskytujeme služby a podílíme se na poskytování služeb čestným a profesionálním způsoben založeným na nezávislosti, objektivitě a důvěře. Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny informace a materiály o klientech jsou považovány za důvěrné.
Otevřenost
Jsme otevřeni novým myšlenkám a nápadům, soustavně si prohlubujeme svoji kvalifikaci a neustále sdílíme zkušenosti a znalosti v rámci společnosti i se smluvními partnery. Komunikujeme s médii a oznamovacími prostředky otevřeně a angažovaně s cílem nepoškodit dobrou pověst své profese, služeb i klientů.
Pokora
Vážíme si činností mezi sebou, klientů a ostatních jedinců i subjektů ve společnosti jako takové. Jednáme ochotně, skromně, empaticky a se zájmem o ostatní.

Spravedlnost
Jednáme s klienty, ostatními a mezi sebou vždy spravedlivě.
Nenabízíme a neposkytujeme třetím osobám přímo či nepřímo plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody, a/nebo které by mohlo být považováno za úplatek. Dodržujeme všeobecně závazné právní předpisy, platné pro region jejich působnosti.
Odpovědnost
Upozorňujeme všechny klienty, že informace, rady a doporučení uvedené na webových stránkách, jsou nezávazné a pouze informativní. „Klára pomáhá z.s.“ nemůže garantovat věcnou správnost jejich obsahu. Nezisková organizace „Klára pomáhá z.s.“ neručí žádným způsobem za obsah těchto informací a doporučení, proto nelze na majiteli a provozovateli webových stránek www.klarapomaha.cz vymáhat jakoukoli náhradu za případnou škodu vzniklou v důsledku jednání na základě informací uvedených na jejich nebo odkazovaných webových stránkách.
Mlčenlivost
Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nezisková organizace Klára pomáhá z.s. veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zjišťujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně ke splnění poptávaného účelu. Zaměstnanci neziskové organizace „Klára pomáhá z.s.“ jsou smluvně vázáni zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, se kterými se při své práci seznámí.

Platnost od 1. 7. 2013

Doplněno 22.11.2016

Dagmar Šléglová

předsedkyně organizace