Časté dotazy

Byl mi změněn stupeň invalidity ze 3. stupně na 2. stupeň, pobírám příspěvek na péči ve 2. stupni, mám průkaz ZTP/P a vyhrazené parkování. Mám změnu stupně ID nahlásit na úřad práce? Změní se mi příspěvek na péči? Ztratím nárok na parkování? Co mám dělat, když nejsem schopen soustavné práce ani 2hodiny denně a tímto jsem nucen pracovat?

21.4.2014: Z dotazu bohužel není patrné, jde-li o lékařský posudek (při posuzování invalidity), nebo již o rozhodnutí. Posudek není rozhodnutím, ale pouze podkladem pro rozhodnutí ČSSZ. Nelze se tedy odvolat. Máte-li již rozhodnutí o invaliditě nebo jejím snížení, lze se odvolat.

Pokud tedy s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, máte možnost podat námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Námitky se podávají písemně na ČSSZ, oddělení námitkového rozhodnutí, případně na okresní správu sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště ta námitky postoupí ČSSZ. Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání. V textu uvedete, že podáváte námitky proti rozhodnutí ČSSZ ve věci snížení stupně invalidity a důvody svého nesouhlasu. Po podání námitek bude provedeno opětovné posouzení vašeho zdravotního stavu, bude jej však hodnotit jiný posudkový lékař než v původním řízení.

K otázce 1.: Vzhledem k Vámi uvedenému nepředpokládám, že si budete hledat zaměstnání, nemá tedy smysl hlásit se na úřad práce.

K otázce 2.: Příspěvek na péči a invalidní důchod (ID) jsou dvě odlišné dávky. ID je dávkou soc. zabezpečení z důchodového systému. Příspěvek na péči (PNP) je dávka pro osoby zdravotně postižené (OZP), takže odpověď je ne, na PNP nemá změněný stupeň invalidity vliv.

K otázce 3.: Místo na parkování se váže na průkaz osoby OZP – ZTP/P. I zde nemá změněný stupeň invalidity vliv. Po dobu platnosti průkazu ZTP/P můžete místo na parkování využívat jako obvykle.

K otázce 4.: K námitce doložte nové lékařské zprávy týkající se vašeho zdravotního stavu, popřípadě navštivte vaše lékaře a nechte si vyhotovit aktuální nálezy týkající se vašeho zdravotního stavu. 2. stupeň invalidního důchodu předpokládá pokles pracovní schopnosti v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 50%, nejvíce o 69%.

Jsem nemocensky pojištěn z dohody o pracovní činnosti?

20.4.2014: Dohoda o pracovní činnosti je vztahem zakládajícím účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednána na dobu delší než 14 kalendářních dní a sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje částky rozhodného příjmu, kterou je v roce 2014 částka 2500 Kč – viz ust. § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění (dále jen „ZNP“). Je-li u dohody o pracovní činnosti sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem, tj. 2 500 Kč, anebo příjem nebyl sjednán vůbec, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 2 500 Kč (§ 7 ZNP). V měsíci, kdy nedosáhl částky příjmu ve výši aspoň 2 500 Kč, není účasten nemocenského pojištění, neodvádí se z jeho příjmu pojistné na sociální zabezpečení a vznikne-li proto v tomto měsíci zaměstnanci dočasná pracovní neschopnost, nemá při této dočasné pracovní neschopnosti nárok na nemocenské.

Jak je to s nemocenským pojištěním u dohody o provedení práce?

20.4.2014: Dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Jestliže zaměstnanec dosáhne v kalendářním měsíci, kdy nastala sociální událost tohoto příjmu, pak je pojištěn a má nárok na dávky nemocenského pojištění vyjma ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.
Informace naleznete také na stránkách ČSSZ www.cssz.cz/cz.

Chci si podat žádost do domova pro seniory, co vše budu platit?

1.4.2014: V domovech pro seniory jsou poskytovány služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Podmínky pro přijetí do domova pro seniory se mohou u různých domovů mírně lišit. Než si podáte žádost, je vždy vhodné pročíst si podmínky toho konkrétního domova, kam budete žádost směřovat. V domovech pro seniory nebo zařízeních tohoto typu si platíte ubytování a stravu. V praxi to znamená, že odevzdáváte důchod na pokrytí těchto nákladů. Z celkové výše vašeho důchodu je vám domovem ponecháno 15% jako „kapesné“. Pokud jste příjemcem příspěvku na péči (v jakémkoliv stupni), tak ten náleží v plné výši zařízení, jenž vám péči poskytuje.

Pozn. výše úhrady za péči v domově pro seniory je jasně stanovena vyhláškou. Ta uvádí, že za péči se v tomto zařízení platí částka rovnající se přiznanému příspěvku na péči. Je to z důvodu, že přiznání příspěvku předpokládá, že potřebujete pomoc při zvládání péče o sebe a svoji domácnost. Veškerou potřebnou pomoc vám zajišťuje právě domov pro seniory, příspěvek mu tedy náleží v plné výši jako „odměna“ za poskytovanou péči.

Pro bližší informace kontaktujte vámi vybraný domov pro seniory, kde vám budou všechny podmínky pro přijetí, včetně ceníku poskytovaných služeb, sděleny.

Byl mi zvýšen stupeň invalidity (ID) z 2. na 3. stupeň. Započtou se mi při výpočtu nové částky ID výdělky za dobu, kdy jsem pobíral ID 2. stupně?

21.3.2014: Ne. Výpočet se provádí pouze přepočtením podle stanovených koeficientů, případné výdělky za dobu pobírání ID se tedy zohlední až při výpočtu starobního důchodu.

Bydlím v domově pro seniory a musím odevzdávat celý příspěvek na péči za péči, kterou mi domov poskytuje. Částka se mi zdá vysoká, je možné platit méně?

21.3.2014: Výše úhrady za péči v domově pro seniory je jasně stanovena vyhláškou. Ta uvádí, že za péči se v tomto zařízení platí částka rovnající se přiznanému příspěvku na péči. Je to z toho důvodu, že přiznání příspěvku předpokládá, že potřebujete pomoc při zvládání péče o sebe a svoji domácnost. Veškerou potřebnou pomoc vám zajišťuje právě domov pro seniory, příspěvek mu tedy náleží v plné výši jako „odměna“ za poskytovanou péči.

Uznali mě invalidním, ale nedostávám žádné peníze. Jak je to možné?

19.3.2014: Na základě posouzení zdravotního stavu můžete být uznáni osobou invalidní, ale pokud jste nesplnili potřebnou dobu důchodového pojištění, nemáte nárok na výplatu dávky. V některých případech je možné chybějící částku pojištění doplatit, proto se informujte přímo na OSSZ.

Mám jako pečující osoba nárok na nemocenské dávky? Pečuji o svého rodiče ve 3. stupni.

17.3.2014: Na nemocenské dávky nemají nárok osoby, které pečují o příjemce příspěvku na péči a nejsou nikde jinde zaměstnány. Péče o druhou osobu ve 2. – 4. stupni závislosti je náhradní dobou důchodového pojištění, nejsou však odváděny zálohy na nemocenské pojištění.

Jsem na rodičovské dovolené s 18-ti měsíčním dítětem, na starší dítě pobírám příspěvek na péči 2. stupně a sama jsem onemocněla. Pokud bych dostala invalidní důchod, mohu pobírat souběžně všechny tyto dávky?

14.3.2014: Ano. Souběh všech těchto dávek je možný. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory (SSP). Příspěvek na péči, který pobíráte na druhé dítě je dávka pro osoby zdravotně postižené OZP. Invalidní důchod je dávkou na základě §39zákona o důchodovém pojištění.

Mám jako držitel průkazu ZTP automaticky nárok na příspěvek na péči a v jaké výši?

12.3.2014: Nárok na příspěvek na péči (dále jen PNP) není automatický. Lze na něj dosáhnout za předpokladu splnění všech zákonných podmínek, a to především, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebujete pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Finanční výše PNP se odvíjí od stupně závislosti.
Více informací naleznete zde www.klarapomaha.cz/prispevek-na-peci

Musím při cestě na Slovensko kupovat dálniční známku, když jsem držitelem průkazu ZTP/P?

22.11.2013: Ano. Bohužel výhody pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P jsou platné jen na území České republiky. V sousedních zemích platí předpisy daného státu a je vhodné se před cestou informovat. V případě Slovenska je tedy nutné si na hranicích koupit dálniční známku.

Moje dítě má průkaz ZTP/P musím si kupovat dálniční známku, když ho odvezu do nemocnice a budu se vracet sám/sama?

22.11.2013: Ne. Rodiče těžce zdravotně postižených dětí (či blízcí příbuzní rodinných příslušníků s průkazem ZTP nebo ZTP/P) v případě, že je zastaví na dálnici hlídka Policie ČR, se prokážou průkazem svého dítěte a přítomností dítěte ve voze. Pouze v případě, že uživatel vozidla prokazatelně jede pro osobu blízkou, která je umístěna v některém zdravotnickém zařízení, v zařízení sociální péče nebo se z cesty z ní vrací, může výjimky z placení poplatku využít za předpokladu, že se prokáže potvrzením zdravotnického zařízení nebo ústavu či jiného obdobného zařízení soc. péče, že těžce zdravotně postižený je pacientem či klientem tohoto zařízení a že uživatel vozidla tohoto občana pravidelně přepravuje ze zařízení domů a zpět.

Jak čerpání „předdůchodu“ ovlivní starobní důchod?

20.9.2013: Pro účely výpočtu starobního důchodu je doba pobírání „předdůchodu“ dobou vyloučenou, což znamená, že nebude mít negativní dopad na výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se důchod počítá. Pobírání předdůchodu není ale dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění. Doba jeho pobírání tedy nebude započítána do celkové doby pojištění pro stanovení procentní výměry starobního důchodu.

V čem spočívá význam vyloučené doby? Vyloučené doby (dny) zjednodušeně řešeno snižují počet kalendářních dní připadajících na rozhodné období o doby, kdy pojištěnec nemohl vykonávat výdělečnou činnost např. z důvodu nemoci, péče o dítě nebo pobírání předdůchodu. Vyloučené doby tak mají pozitivní vliv na&nbp;výši důchodu, protože nedochází k rozmělňování osobního vyměřovacího základu.

Předdůchod není dávkou důchodového pojištění vyplácenou státem (ČSSZ), je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který od 1. 1. 2013 zavedl zákon o doplňkovém penzijním spoření. Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu proto podávají pracovníci penzijních společností, u kterých má klient uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (penzijním připojištění).
Další informace naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/16261.

Je možné dát dvouleté dítě do předškolního či jiného obdobného zařízení, aniž bychom přišli o rodičovský příspěvek?

4.10.2013: Ano. V září přibývá dotazů rodičů, jestli mohou svého potomka, kterému již byly dva roky, dát do předškolního zařízení bez časového omezení. Ministerstvo práce a sociálních věcí uklidňuje, dítě do jeslí, mateřské školy či jiného obdobného zařízení chodit může, o rodičovský příspěvek rodiče nepřijdou.
To, že dítě nastoupilo do předškolního zařízení, ať se již jedná o jesle, státní či soukromé mateřské školy nebo jiná obdobná zařízení, rodiče nemusí úřadu práce oznamovat. Platí to i pro ty, kteří rodičovský příspěvek čerpají podle staré právní úpravy, jež platila do konce roku 2011. Dítě, kterému ještě nebyly dva roky, může v předškolním zařízení strávit 46 hodin v měsíci.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rodiče se mohou v péči o potomka vystřídat.
Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz.

Co to je EUROKLÍČ, kdo a jak ho může získat?

18.9.2013: Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)

Kdo může získat Euroklíč?

a) Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik nebo onkologický pacient s bydlištěm v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.

b) Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let, a to na krajských pracovištích sítě mateřských center.

Jak získat Euroklíč?

1) Dotované Euroklíče se zcela zdarma distribuují OZP či osobám pečujícím o děti do tří let s bydlištěm v následujících krajích: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj a Pardubický kraj.

2) V ostatních krajích o této možnosti jednáme, ale zatím si mohou OZP, v nich žijící, Euroklíč pouze zakoupit.
Další informace naleznete na http://www.euroklic.cz.

Studuji třetím rokem na vysoké škole a v červenci se mi narodí dítě. Vznikne mi nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze studia, pokud jej nepřeruším?

9.9.2013: S účinností od 1. 1. 2009 zaniklo pojištění studentů a žáků. Ode dne porodu máte nárok na rodičovský příspěvek, který je dávkou (SSP)státní sociální podpory a vyplácí ho Úřad práce v místě bydliště.
Další informace naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/2.

Jsem na rodičovské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek a onemocněla jsem. Pracovní poměr mi stále trvá. Mám nárok na nemocenské?

6.9.2013: Nemocenské je dávkou, která má pojištěnci nahrazovat příjem, jež mu uchází, protože nemůže z důvodu pracovní neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Proto se nemocenské nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud pracovní neschopnost vznikla dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno (ust. § 28 odst. 5 ZNP). Při vzniku pracovní neschopnosti v době čerpání rodičovské dovolené tedy nemocenské nenáleží.
Více informací naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7.

Pobírám třetí rok rodičovský příspěvek a měla bych se vrátit zpět do zaměstnání. Jsem však nemocná. Mám nárok na nemocenské?

6.9.2013: Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu, pokud pracovní neschopnost vznikla dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno (ust. § 28 odst. 5 ZNP). V době čerpání rodičovské dovolené z původního zaměstnání nemocenské tedy nenáleží (neboť zde pojištěnce neuchází příjem, který má nemocenské nahradit). Pokud je však pojištěnka po skončení rodičovské dovolené v den plánovaného návratu do zaměstnání v pracovní neschopnosti, je již situace jiná (příjem ze zaměstnání uchází) a dávka při splnění zákonných podmínek náleží.
Více informací naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7.

Jaký budu mít důchod?

4.9.2013: Výše důchodu, ať už starobního nebo invalidního a pozůstalostního, vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na důchodové pojištění.
Více informací naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/3.

Je možné pobírat současně rodičovský příspěvek i příspěvek na péči?

20.6.2013: Ano, nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Rovněž se o 2000 Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni III nebo IV. O zvýšení nebudou muset rodiče dětí žádat, Úřad práce bude zvýšení přiznávat z moci úřední. Příspěvek na péči vyšší o 2000 Kč náleží také rodinám s nízkým příjmem, pokud je jejich tzv. rozhodný příjem nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima, a to bez ohledu na stupeň postižení či věk dítěte (respektive dítěte do 18 let). Toto zvýšení náleží také rodiči, který pobírá příspěvek na péči a pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku. O tento typ zvýšení se podává žádost a dokládají se potřebné údaje o příjmu společně posuzovaných osob. Pokud rodina spadá do obou kategorií (díky věku i nízkému příjmu), nárok příjemci příspěvku na péči vzniká pouze jednou, tj. nemá nárok na zvýšení příspěvku o 4000 Kč, ale jen o 2000 Kč.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám.

Vážení uživatelé,

omlouváme se za dočasné omezení webových stránek. Připravujeme pro vás novou prezentaci.

Děkujeme za pochopení.

Klára pomáhá z.s.